Tiếng Việt

Tạo bảng trong tệp PDF bằng C# .NET

Bảng được sử dụng để biểu diễn dữ liệu dưới dạng hàng và cột. Nó cho phép người đọc lướt qua dữ liệu một cách nhanh chóng mà không cần đọc nhiều văn bản. Khi tạo tệp PDF theo chương trình, bạn thường có thể gặp phải yêu cầu tạo bảng. Theo đó, bài viết này trình bày cách tạo bảng trong tệp PDF trong C# .NET.
tháng 5 19, 2022 · 7 phút · Usman Aziz