Tiếng Việt

Cách tạo và cập nhật tệp Excel trong PHP

Bảng tính đã trở thành một phần thiết yếu của việc lưu giữ, sắp xếp và phân tích dữ liệu. Kể từ khi các giải pháp tự động ngày càng được sử dụng nhiều hơn, xu hướng tạo và thao tác các tài liệu Excel (XLS / XLSX) đã xuất hiện và phát triển với tốc độ rất lớn. Theo tình huống nêu trên, bài viết này trình bày cách tạo tệp Excel XLSX hoặc XLS trong các ứng dụng web dựa trên PHP.
tháng 6 11, 2021 · 7 phút · Usman Aziz