Tiếng Việt

Tạo và thao tác bảng trong PowerPoint bằng Java

Các bảng được sử dụng để tổ chức tốt dữ liệu dưới dạng hàng và cột. Hơn nữa, họ tóm tắt dữ liệu để được xem và phân tích một cách dễ dàng. MS PowerPoint cũng cho phép người thuyết trình tạo bảng trong bài thuyết trình. Theo đó, trong bài viết này, bạn sẽ học cách tạo và thao tác với bảng trong bài thuyết trình PowerPoint bằng Java.
tháng 9 23, 2021 · 7 phút · Usman Aziz