Tiếng Việt

Tạo tác vụ MS Outlook bằng Python

MS Outlook cho phép bạn tạo danh sách việc cần làm bao gồm các nhiệm vụ khác nhau. Mỗi nhiệm vụ là một hoạt động sẽ được thực hiện trong một khoảng thời gian cụ thể. Nhờ đó, bạn có thể theo dõi các nhiệm vụ được giao cho mình. Trong khi tự động hóa các hoạt động của MS Outlook, bạn có thể cần phải làm việc với các tác vụ Outlook. Theo đó, trong bài viết này, bạn sẽ học cách tạo các tác vụ MS Outlook theo lập trình bằng Python.
tháng 4 28, 2022 · 5 phút · Usman Aziz