Tiếng Việt

Tạo đồ thị và biểu đồ trong PDF trong C#

Trong một số tài liệu PDF, đồ thị và biểu đồ được sử dụng để biểu thị dữ liệu hoặc thông tin một cách trực quan. Trong một số trường hợp, biểu đồ được sử dụng để mô tả bằng đồ thị luồng của các hoạt động hoặc hoạt động trong một hệ thống, chẳng hạn như biểu đồ luồng, trong khi một số được sử dụng để vẽ các mẫu dữ liệu. Bài viết này trình bày cách tạo đồ thị và biểu đồ trong tệp PDF theo chương trình trong C#. Chúng tôi sẽ trình bày rõ ràng cách tạo các đối tượng đồ họa khác nhau trong tệp PDF.
tháng 4 24, 2022 · 11 phút · Usman Aziz