Tiếng Việt

Tạo Pivot Table trong Excel bằng C# .NET

Trong bài viết này, bạn sẽ học cách tạo Pivot Table trong Excel bằng C#. Ngoài ra, chúng tôi sẽ đề cập đến cách sắp xếp hoặc ẩn dữ liệu Bảng Pivot theo chương trình bằng cách sử dụng Aspose.Cells for .NET - API .NET để tạo và thao tác bảng tính Excel mà không yêu cầu Microsoft Excel. Bảng Pivot trong Excel Mọi thứ đã trở nên kỹ thuật số và các giải pháp tự động để tạo và thao tác trên bảng tính Excel được sử dụng rộng rãi.
tháng 1 10, 2020 · 6 phút · Usman Aziz