Tiếng Việt

Tạo Biểu đồ trong Bản trình bày PowerPoint bằng C#

Biểu đồ được sử dụng để tóm tắt và thể hiện trực quan dữ liệu trong bản trình bày PowerPoint. Do đó, PowerPoint cung cấp nhiều loại biểu đồ để trực quan hóa dữ liệu. Trong số tất cả, các loại biểu đồ được sử dụng phổ biến nhất bao gồm biểu đồ tròn, biểu đồ đường, biểu đồ thanh, biểu đồ, biểu đồ chứng khoán, v.v. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách tạo các loại biểu đồ phổ biến này trong bản trình bày PowerPoint bằng C#.
tháng 2 1, 2021 · 12 phút · Usman Aziz