Tiếng Việt

Tạo tệp HTML trong Java

Các tệp HTML chứa ngôn ngữ đánh dấu có thể được sử dụng để định dạng văn bản và nội dung trang khác được xem bằng trình duyệt web. Bạn có thể muốn tạo các trang HTML cho các yêu cầu khác nhau. Theo đó, bài viết này đề cập đến cách tạo tệp HTML theo chương trình trong Java.
tháng 10 10, 2022 · 4 phút · Farhan Raza