Tiếng Việt

Tạo tệp HTML trong C#

Các tệp HTML được sử dụng để hiển thị dữ liệu hoặc thông tin trong các trang web. Đôi khi, bạn có thể cần tạo tệp HTML trong dự án của mình. Theo các tình huống như vậy, bài viết này đề cập đến cách tạo tệp HTML theo chương trình trong C#.
tháng 11 10, 2022 · 3 phút · Farhan Raza