Tiếng Việt

Tạo các tệp MS Project có lập trình bằng Java

MS Project là một ứng dụng quản lý dự án nổi tiếng giúp người quản lý dễ dàng thực hiện các hoạt động quản lý dự án một cách hiệu quả. Người quản lý dự án có thể tạo nhiệm vụ, thêm tài nguyên và phân công nhiệm vụ cho tài nguyên trong một dự án cụ thể. Hơn nữa, họ có thể xác định mốc thời gian cũng như thực hiện các hoạt động quản lý ngân sách. Tuy nhiên, có thể có nhiều tình huống khác nhau khi người quản lý cần tùy chỉnh các hoạt động quản lý dự án. Ngoài ra, một tổ chức có thể cần tự động hóa việc quản lý dự án trong các ứng dụng web hoặc máy tính để bàn.
tháng 1 6, 2021 · 8 phút · Usman Aziz