Tiếng Việt

Tạo sơ đồ tổ chức theo chương trình trong Java

Sơ đồ tổ chức được sử dụng để giải thích hệ thống phân cấp báo cáo hoặc mối quan hệ trong một viện hoặc công ty. Bạn có thể tạo biểu đồ Tổ chức mà không cần cài đặt ứng dụng hoặc công cụ dựa trên giao diện người dùng. Bài viết này trình bày cách tạo các loại biểu đồ Tổ chức khác nhau theo chương trình trong Java.
tháng 7 2, 2022 · 5 phút · Farhan Raza