Tiếng Việt

Tạo và gửi email Outlook bằng C# .NET hoặc .NET Core

Trong blog này, bạn sẽ tìm hiểu cách tạo email Outlook (bao gồm MSG, EML, EMLX hoặc MHTML) trong C#. Ngoài ra, chúng tôi sẽ trình bày cách gửi email đồng bộ hoặc không đồng bộ bằng C# trong .NET hoặc .NET Core. Email đã trở thành nguồn chính để trao đổi tin nhắn và chia sẻ nội dung như tài liệu, hình ảnh hoặc các loại tệp khác. Tần suất sử dụng email nhiều hơn trong các hệ thống trực tuyến để chia sẻ các thông báo hoặc tài liệu quan trọng với nhiều thực thể.
tháng 1 23, 2020 · 8 phút · Usman Aziz