Tiếng Việt

Tạo tệp PDF bằng C# với .NET PDF Library

PDF là một định dạng tài liệu độc lập với nền tảng giúp giữ cho định dạng và bố cục nội dung nhất quán trên các hệ điều hành hoặc máy khác nhau. Đây là lý do các tổ chức khác nhau sử dụng định dạng PDF để tạo hóa đơn, biên lai, báo cáo và các tài liệu kinh doanh khác một cách linh hoạt. Aspose.PDF for .NET là một thư viện PDF giúp bạn triển khai tự động hóa PDF trong các ứng dụng .
tháng 5 21, 2020 · 18 phút · Usman Aziz