Tiếng Việt

Tạo tệp PDF bằng C# - .NET PDF API

Tự động tạo và xử lý tài liệu PDF đã trở thành một tính năng đòi hỏi khắt khe trong những ngày gần đây. Trong các ứng dụng khác nhau, các tài liệu PDF được tạo động như hóa đơn, biên lai và các loại báo cáo khác nhau. Theo đó, bài viết này đề cập đến việc triển khai cơ bản tự động hóa PDF trong các ứng dụng .NET. Cuối cùng, bạn sẽ học cách tạo tệp PDF và chèn văn bản, hình ảnh, bảng và các thành phần khác bằng C#.
tháng 12 2, 2020 · 7 phút · Usman Aziz