Tiếng Việt

Tạo bản trình bày MS PowerPoint trong C#

Bản trình bày MS PowerPoint cho phép bạn tạo trình chiếu có chứa văn bản, hình ảnh, biểu đồ, hoạt ảnh và các thành phần khác. Nhiều tùy chọn định dạng bổ sung cho phép bạn làm cho bài thuyết trình của mình hấp dẫn hơn. Trong bài đăng này, bạn sẽ biết cách tạo các bản trình bày như vậy theo chương trình. Bạn sẽ tìm hiểu cách tạo bản trình bày PPTX có văn bản, bảng, hình ảnh và biểu đồ bằng C#.
tháng 12 4, 2020 · 9 phút · Usman Aziz