Tiếng Việt

Tạo tài liệu Word từ các mẫu một cách linh hoạt bằng cách sử dụng Java

Quá trình tạo báo cáo thường bao gồm điền vào các mẫu tài liệu được xác định trước có chứa các trình giữ chỗ cho các trường mong muốn. Các công cụ báo cáo lấy tài liệu mẫu làm đầu vào, điền dữ liệu vào các trình giữ chỗ một cách linh hoạt và tạo các báo cáo kết quả. Bài viết này cũng sẽ giới thiệu một trường hợp sử dụng tương tự, nơi bạn có thể tạo các tài liệu Word bằng cách điền các mẫu Word một cách linh hoạt và theo chương trình bằng cách sử dụng Java.
tháng 1 14, 2020 · 7 phút · Usman Aziz