Tiếng Việt

Tạo tệp XBRL bằng Python

Bạn có thể dễ dàng tạo tài liệu phiên bản XBRL theo chương trình bằng Python. Bạn có thể thêm các đối tượng hoặc phần tử như tham chiếu lược đồ, ngữ cảnh, đơn vị, mục, v.v. vào tệp XBRL. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách tạo tài liệu phiên bản XBRL bằng Python.
tháng 7 26, 2022 · 13 phút · Muzammil Khan