Tiếng Việt

Tạo tệp Excel trong Java mà không cần MS Office vào năm 2022

MS Excel cung cấp một cách dễ dàng để lưu giữ và chia sẻ một lượng lớn dữ liệu dạng bảng. Ngoài ra, bạn có thể thực hiện nhiều thao tác khác nhau như áp dụng công thức, tạo biểu đồ và đồ thị, sắp xếp và lọc dữ liệu, v.v. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách triển khai các tính năng tự động hóa của Excel từ bên trong các ứng dụng Java của mình. Chúng tôi sẽ trình bày cách tạo tệp Excel XLSX hoặc XLS từ đầu trong Java. Ngoài ra, chúng tôi sẽ đề cập đến cách cập nhật tệp Excel hiện có, tạo biểu đồ, áp dụng công thức và thêm bảng tổng hợp trong trang tính Excel.
tháng 10 13, 2020 · 9 phút · Usman Aziz