Tiếng Việt

Kết nối với Máy chủ POP3 bằng C#

Post Office Protocol (POP3) là một giao thức email được sử dụng để tìm nạp email từ các máy chủ gửi thư. Trong khi triển khai ứng dụng email và làm việc với máy chủ POP3, trước tiên bạn cần thiết lập kết nối để truy cập hộp thư. Để đạt được điều này, trong bài viết này, bạn sẽ học cách kết nối với máy chủ POP3 bằng C# từ bên trong các ứng dụng .NET của bạn.
tháng 3 19, 2021 · 5 phút · Usman Aziz