Tiếng Việt

Tạo tệp PDF từ hình ảnh bằng C#

Trong các trường hợp khác nhau, bạn có thể cần tạo PDF dựa trên nhiều hình ảnh, chẳng hạn như tạo PDF từ các trang tài liệu hoặc hóa đơn được quét. Đối với các tình huống như vậy, bài viết này trình bày cách tạo PDF từ các hình ảnh theo cách lập trình bằng C#.
tháng 4 20, 2021 · 3 phút · Usman Aziz