Tiếng Việt

Chuyển đổi dữ liệu Excel sang bảng dữ liệu trong C#

Bảng tính MS Excel được sử dụng rộng rãi để lưu giữ dữ liệu có kích thước nhỏ, vừa hoặc lớn. Trong nhiều trường hợp khác nhau, bảng tính hoạt động như một cơ sở dữ liệu để lưu trữ dữ liệu ứng dụng. Có thể có những tình huống khi bạn cần đọc dữ liệu được lưu trữ trong tệp Excel từ bên trong các ứng dụng web hoặc máy tính để bàn của bạn. Đối với những trường hợp như vậy, bài viết này trình bày cách xuất dữ liệu từ trang tính Excel sang Bảng dữ liệu trong C#.
tháng 1 1, 2021 · 4 phút · Usman Aziz