Tiếng Việt

Đọc mã vạch bằng API mã vạch C#

Trong bài viết trước, bạn đã học cách tạo các loại mã vạch khác nhau theo chương trình. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách đọc mã vạch bằng API trình đọc mã vạch C#. Bài viết cũng sẽ đề cập đến cách đọc các loại ký hiệu mã vạch cụ thể hoặc khác nhau trong một hình ảnh. API trình đọc mã vạch C# Đọc mã vạch bằng C# Quét và đọc ký hiệu mã vạch cụ thể trong C# Nhiều ký hiệu mã vạch trong một hình ảnh duy nhất API C# để đọc mã vạch Aspose.
tháng 10 20, 2020 · 4 phút · Usman Aziz