Tiếng Việt

Tạo hình ảnh và đồ họa bitmap từ đầu trong C# .NET

Aspose cung cấp API đồ họa .NET của nó dưới dạng Aspose.Drawing for .NET, đây là một giải pháp gọn nhẹ để tạo hình ảnh bitmap và đồ họa giống với GDI+. Do đó, bạn có thể tạo ảnh bitmap trong C# từ bên trong các ứng dụng .NET của mình.
tháng 6 27, 2020 · 5 phút · Usman Aziz