Tiếng Việt

Nhận Danh sách Liên hệ từ Máy chủ Microsoft Exchange trong C#

Microsoft Exchange Server là một nền tảng nổi tiếng dành cho email, lập lịch và các dịch vụ cộng tác khác. Thông thường, bạn có thể cần kết nối với Máy chủ MS Exchange của mình và truy xuất danh sách liên hệ theo lập trình. Để đạt được điều đó, bài viết này hướng dẫn cách lấy danh sách liên hệ từ Microsoft Exchange Server trong C# .NET.
tháng 3 28, 2022 · 3 phút · Usman Aziz