Tiếng Việt

Tạo, tải, điền và vẽ bitmap trong C#

Bitmap được sử dụng để tạo và lưu trữ đồ họa máy tính. Bạn có thể dễ dàng tạo Bitmap trong C# với Aspose.Drawing for .NET API. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách tạo một bitmap mới trong C#. Bài viết này cũng giải thích cách tải một hình ảnh trong bitmap hoặc vẽ đồ họa trong một bitmap bằng C#.
tháng 8 16, 2022 · 10 phút · Muzammil Khan