Tiếng Việt

Hợp nhất Mẫu HTML với JSON trong C#

Các mẫu HTML được sử dụng để thu thập dữ liệu từ các nguồn dữ liệu khác nhau. Sau khi hợp nhất dữ liệu với mẫu, bạn có thể tạo tài liệu HTML. Trong một số trường hợp, dữ liệu đầu vào để hợp nhất với tệp mẫu có thể tồn tại ở định dạng JSON. Phù hợp với các trường hợp sử dụng như vậy, bài viết này trình bày cách hợp nhất các mẫu HTML với dữ liệu định dạng JSON theo lập trình trong C#.
tháng 10 5, 2022 · 3 phút · Farhan Raza