Tiếng Việt

Chuyển đổi hình ảnh HTML sang JPG, PNG, BMP và GIF trong C#

Các tệp HTML thường được sử dụng qua internet. Sau đó, API [Aspose.HTML for .NET][1] hỗ trợ rất nhiều tính năng để hoạt động với định dạng tệp HTML. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi HTML thành hình ảnh trong C#. Bạn có thể hiển thị trang web HTML sang JPG, PNG, BMP, GIF và các định dạng hình ảnh phổ biến khác.
tháng 5 30, 2020 · 6 phút · Farhan Raza