Tiếng Việt

Hợp nhất Mẫu HTML với XML trong C#

Biểu mẫu HTML có thể được sử dụng để thu thập thông tin từ nhiều nguồn. Thông tin thu thập được có thể được lưu trữ hoặc tuần tự hóa trong cơ sở dữ liệu mà sau này có thể được trích xuất dưới dạng dữ liệu định dạng XML. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần hợp nhất mẫu HTML với dữ liệu XML. Sau những trường hợp như vậy, bài viết này giải thích cách hợp nhất các mẫu HTML với dữ liệu XML theo chương trình trong C#.
tháng 10 5, 2022 · 3 phút · Farhan Raza