Tiếng Việt

Trích xuất hình ảnh từ PDF trong C# .NET

Định dạng PDF được sử dụng rộng rãi để tạo các tài liệu chỉ đọc để chia sẻ và in ấn. Nói chung, tài liệu PDF chứa hình ảnh cùng với văn bản và trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần trích xuất những hình ảnh này trong khi phân tích cú pháp PDF. Theo đó, bài viết này trình bày cách trích xuất hình ảnh từ PDF theo chương trình trong C# .NET.
tháng 6 15, 2021 · 3 phút · Usman Aziz