Tiếng Việt

Bảo vệ hoặc Bỏ bảo vệ Hình dạng Visio khỏi các Thay đổi trong C#

Tệp Visio bao gồm nhiều loại hình dạng và trình kết nối khác nhau để tạo ra các sơ đồ khác nhau. Trong một số trường hợp, bạn có thể muốn bảo vệ các hình dạng cụ thể khỏi những thay đổi. Theo các tình huống như vậy, bài viết này giải thích cách bảo vệ hoặc bỏ bảo vệ các hình dạng trong sơ đồ Visio theo chương trình trong C#.
tháng 10 24, 2022 · 4 phút · Farhan Raza