Tiếng Việt

Sử dụng Bộ chọn CSS trong HTML bằng C#

Bạn có thể áp dụng các quy tắc khác nhau cho quy tắc CSS bằng cách sử dụng bộ chọn CSS. Bài viết này giải thích chi tiết cùng với các ví dụ về phương pháp QuerySelector và QuerySelectorAll. Bạn có thể sử dụng các bộ chọn CSS này để điều hướng các tài liệu HTML hoặc để tạo mẫu tìm kiếm để khớp với các thành phần trong tài liệu HTML.
tháng 12 2, 2022 · 4 phút · Farhan Raza