Tiếng Việt

Đọc email bằng C ++

Email là một nguồn thông tin liên lạc chính trên internet. Bạn có thể thấy mình trong các tình huống mà bạn muốn ứng dụng của mình đọc các tệp EML và MSG và thêm nội dung của chúng vào một số tệp hoặc thực hiện một số thao tác khác trên chúng. Để đạt được điều đó, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách đọc email bằng C ++.
tháng 4 22, 2021 · 4 phút · Muhammad Ahmad