Tiếng Việt

Mã hóa và giải mã PowerPoint PPT trong C#

Mã hóa bản trình bày PowerPoint PPT trong C#. Mật khẩu bảo vệ PowerPoint PPT của bạn để ngăn mở hoặc sửa đổi. Khóa PowerPoint để ngăn chặn truy cập trái phép.
tháng 2 13, 2023 · 5 phút · Seriki Emmanuel