Tiếng Việt

Tạo, Cập nhật hoặc Xóa Lịch Google trong Java

Lịch Google là một dịch vụ lập lịch cho phép bạn tạo và theo dõi các sự kiện, chẳng hạn như các cuộc họp. Bạn có thể ghi lại các sự kiện trên lịch và nhận lời nhắc về những sự kiện sắp tới. Google cũng cho phép bạn sử dụng dịch vụ lập lịch của nó theo chương trình. Do đó, bạn có thể quản lý các sự kiện của mình bằng Lịch Google từ trong các ứng dụng của mình. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách tạo, cập nhật và xóa Lịch Google theo chương trình trong Java.
tháng 5 10, 2022 · 8 phút · Usman Aziz