Tiếng Việt

Thêm hoặc xóa chú thích trong tệp PDF bằng Java

Chú thích trong tệp PDF được sử dụng để xây dựng nội dung. Chú thích có thể là một ghi chú, cửa sổ bật lên hoặc một đối tượng đồ họa như mũi tên, dòng, v.v. Vì tệp PDF không thể chỉnh sửa được, chú thích cho phép bạn cung cấp thông tin bổ sung. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách làm việc với các chú thích trong tệp PDF theo chương trình. Đặc biệt, bạn sẽ học cách thêm hoặc xóa chú thích trong tệp PDF bằng Java.
tháng 3 26, 2021 · 5 phút · Usman Aziz