Tiếng Việt

Thêm, cập nhật và xóa liên hệ khỏi Microsoft Exchange Server trong C#

Microsoft Exchange Server là một nền tảng phổ biến cung cấp các dịch vụ cộng tác khác nhau như email, lịch, danh bạ, v.v. Trong bài trước, chúng tôi đã hướng dẫn bạn cách đọc email từ Microsoft Exchange Server. Tuy nhiên, bạn cũng có thể cần phải làm việc với các liên hệ trên Exchange Server theo chương trình. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách thêm, xóa hoặc cập nhật danh bạ trên Microsoft Exchange Server trong C# .NET.
tháng 3 25, 2022 · 5 phút · Usman Aziz