Tiếng Việt

Phát hiện các ký hiệu Latinh trong Phông chữ TrueType và Type1 bằng C++

Trong bài trước, bạn đã biết cách tải và làm việc với các phông chữ CFF, TrueType, OpenType và Type1 từ bên trong các ứng dụng C++ của bạn. Bài viết này sẽ đưa bạn thêm một bước nữa bằng cách trình bày cách phát hiện các ký hiệu Latinh trong một phông chữ bằng cách lập trình bằng C++. Sau khi phát hiện, bạn có thể quyết định phông chữ có hỗ trợ các ký hiệu Latinh hay không.
tháng 10 1, 2020 · 4 phút · Usman Aziz