Tiếng Việt

C# Chuyển đổi DICOM sang hình ảnh JPEG, GIF, PNG và BMP

DICOM(Digital Imaging and Communications in Medicine) là định dạng tệp tiêu chuẩn để lưu trữ thông tin hình ảnh y tế. Thông tin lưu trữ trong ảnh DICOM được quản lý dưới dạng tập dữ liệu bao gồm tiêu đề và tập dữ liệu ảnh. Thông thường, hình ảnh DICOM chứa các bản quét y tế như siêu âm, MRI, v.v. được trao đổi giữa nhiều thực thể để chia sẻ thông tin y tế của bệnh nhân.
tháng 4 1, 2020 · 4 phút · Usman Aziz