Tiếng Việt

So sánh tài liệu MS Word bằng Java

Việc so sánh các tài liệu MS Word được thực hiện để biết về sự khác biệt giữa hai phiên bản của một tài liệu. MS Word cung cấp tùy chọn tích hợp để so sánh nội dung của hai tài liệu. Tuy nhiên, với số lượng tài liệu tăng lên, việc thực hiện so sánh tài liệu theo cách thủ công trở nên khó khăn. Để tự động hóa quy trình này, bài viết này trình bày cách so sánh hai tài liệu MS Word (DOC/DOCX) bằng Java.
tháng 10 5, 2020 · 5 phút · Usman Aziz