Tiếng Việt

Thêm Chữ ký số trong PowerPoint PPT trong Java

Sử dụng Java để thêm chữ ký điện tử vào PowerPoint PPT. Bảo vệ và xác minh PPT được ký điện tử.
tháng 10 3, 2022 · 4 phút · Seriki Emmanuel