Tiếng Việt

Chuyển đổi DOCX sang DOC hoặc DOC sang DOCX bằng C# VB.NET

Tài liệu Microsoft Word chủ yếu có hai loại, DOC và DOCX. Bạn có thể chuyển đổi DOCX sang DOC cũng như từ DOC sang DOCX bằng C# hoặc VB.NET theo chương trình. Mỗi tài liệu có thể được xử lý và chuyển đổi từng cái một hoặc bạn có thể chuyển đổi hàng loạt các tệp DOC và DOCX nếu bạn cần làm việc với nhiều tệp.
tháng 10 24, 2020 · 5 phút · Farhan Raza