Tiếng Việt

Chuyển Word DOC hoặc DOCX sang HTML, MHTML trong C# VB.NET

Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi tài liệu Word (DOC/DOCX) sang trang web như định dạng HTML hoặc MHTML. Có thể sử dụng Aspose.Words for .NET API để thực hiện chuyển đổi này bằng C# hoặc VB.NET. Chuyển đổi tài liệu Microsoft Word là một trường hợp sử dụng phổ biến nên API hỗ trợ các tùy chọn khác nhau để chuyển đổi.
tháng 10 2, 2020 · 4 phút · Farhan Raza

Chuyển đổi tài liệu Word (DOC/DOCX) sang HTML bằng Java

Định dạng tệp Microsoft Word DOC/DOCX nổi tiếng vì trình xử lý văn bản hỗ trợ nhiều tính năng để sắp xếp và giải thích thông tin. Tương tự như vậy, định dạng tệp HTML rất hữu ích để hiển thị thông tin trong các ứng dụng web. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi tệp Word (DOC/DOCX) sang HTML hoặc HTML5 bằng cách sử dụng Java. Sau đây là các trường hợp sử dụng mà bạn sẽ khám phá ở đây:
tháng 7 15, 2020 · 5 phút · Farhan Raza