Tiếng Việt

Thêm dữ liệu từ cơ sở dữ liệu sang PDF trong C# .NET

Cơ sở dữ liệu hầu như ở khắp mọi nơi để lưu trữ và quản lý dữ liệu. Một thực tế phổ biến của các lập trình viên là lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu và tải nó vào các ứng dụng. Khi tạo tệp PDF theo chương trình, người ta có thể cần đưa tài liệu vào dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Để thực hiện điều đó trong các ứng dụng .NET, bài viết này hướng dẫn cách thêm dữ liệu từ cơ sở dữ liệu vào tệp PDF trong C#.
tháng 5 20, 2022 · 6 phút · Usman Aziz