Tiếng Việt

Nhập Danh bạ Gmail trong C# .NET

Gmail là một dịch vụ email phổ biến và được sử dụng rộng rãi do Google cung cấp. Cùng với việc gửi và nhận email, nó cung cấp nhiều tính năng bổ sung khác nhau như trả lời tự động, trò chuyện, v.v. Là một lập trình viên, bạn có thể gặp tình huống khi bạn cần nhập danh bạ từ một tài khoản Gmail cụ thể. Để thực hiện điều đó từ bên trong các ứng dụng .NET, bài viết này trình bày cách nhập danh bạ từ Gmail trong C# .NET. Hơn nữa, chúng tôi sẽ trình bày cách tìm nạp địa chỉ liên hệ từ một nhóm email cụ thể.
tháng 1 19, 2022 · 10 phút · Usman Aziz