Tiếng Việt

Đọc tệp Outlook MSG trong C#

MSG là định dạng tệp phổ biến được MS Outlook sử dụng để lưu trữ email, danh bạ, cuộc hẹn, v.v. Trong khi làm việc với tính năng tự động hóa email từ bên trong các ứng dụng .NET, bạn có thể cần đọc tệp MSG. Để thực hiện điều đó, bài viết này trình bày cách phân tích cú pháp và đọc các tệp Outlook MSG trong C#. Hơn nữa, chúng tôi sẽ trình bày cách tìm nạp các tệp đính kèm từ tệp MSG theo chương trình.
tháng 1 18, 2022 · 3 phút · Usman Aziz