Tiếng Việt

Tải, lưu và trích xuất thông tin từ phông chữ bằng C#

Trong kiểu chữ kỹ thuật số, phông chữ xác định các kiểu cụ thể sẽ được sử dụng cho hình thức của các ký tự. Thông thường, phông chữ được sử dụng trong tài liệu và trang web để tạo kiểu cho văn bản. Mỗi phông chữ được mô tả trong một tệp chứa thông tin về kích thước, trọng lượng, kiểu dáng cũng như mã hóa của ký tự. Vì phông chữ là một phần quan trọng của các định dạng tệp khác nhau, Aspose cung cấp API chuyên dụng để xử lý thao tác và kết xuất các loại phông chữ phổ biến bao gồm TrueType, CFF, OpenType và Type1. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách tải, lưu và trích xuất thông tin từ phông chữ bằng C# với Aspose.Font cho .NET.
tháng 9 14, 2020 · 7 phút · Usman Aziz