Tiếng Việt

Làm việc với Bộ lọc thông minh và Đối tượng thông minh trong tệp PSD với C#

bạn có thể thêm một hoặc nhiều bộ lọc thông minh với điều kiện một lớp là một đối tượng thông minh. Bài viết này trình bày cách chỉnh sửa và cập nhật các bộ lọc thông minh cũng như thêm các bộ lọc mới như GaussianBlurSmartFilter, AddNoiseSmartFilter, v.v. vào hình ảnh theo chương trình trong C#.
tháng 4 6, 2022 · 4 phút · Farhan Raza