Tiếng Việt

Chuyển đổi email MSG và EML sang HTML bằng C#

Để nhúng nội dung của email vào các trang web, bạn cần phải chuyển đổi chúng sang định dạng HTML. Đối với những trường hợp như vậy, bài viết này trình bày cách tự động chuyển đổi email sang HTML trong các ứng dụng .NET. Đặc biệt, bạn sẽ học cách chuyển đổi các tệp email MSG và EML sang định dạng HTML hoặc MHTML bằng C#.
tháng 2 15, 2021 · 3 phút · Usman Aziz