Tiếng Việt

Gửi dữ liệu Excel trong nội dung email bằng C# .NET

Tệp Excel được sử dụng rộng rãi để lưu giữ và chia sẻ dữ liệu ở dạng hàng và cột. Ngoài ra, bạn có thể thực hiện các thao tác khác nhau trên dữ liệu Excel và phân tích dữ liệu đó một cách trực quan. Trong một số trường hợp, bạn phải nhúng và gửi dữ liệu từ trang tính Excel trong thư email. Để thực hiện điều đó, bài viết này trình bày cách gửi dữ liệu Excel trong nội dung email theo chương trình trong C# .NET.
tháng 5 11, 2022 · 4 phút · Usman Aziz