Tiếng Việt

Chuyển đổi EPUB thành Hình ảnh PNG hoặc JPG trong C#

Tệp EPUB thường được sử dụng cho mục đích in ấn quy mô lớn. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần xem trước nội dung của tệp EPUB dưới dạng hình ảnh. Phù hợp với các trường hợp sử dụng như vậy, bài viết này giải thích cách chuyển đổi tệp EPUB sang PNG hoặc JPG theo chương trình trong C#.
tháng 4 30, 2022 · 3 phút · Farhan Raza